XIXOIO představilo vizi vstupu firem na blockchain na půdě Poslanecké sněmovny na semináři Tokenizace v českém právu

20. 4. 2022

Blockchainová technologie a virtuální aktiva jsou nepochybným světovým i evropským trendem. Regulatorní rámec pro účastníky trhu s digitálními aktivy z pera Evropské unie je již připraven k brzkému uvedení do praxe. Na semináři dne 29. března 2022 se sešli zástupci zákonodárce, ministerstev, České národní banky a XIXOIO jako účastníka trhu, aby si vyměnili poznatky o předpokládaných dopadech regulace na národní úrovni a diskutovali připravenost České republiky na novou situaci. XIXOIO představilo vizi pro přivedení firem na blockchain a řešení tokenizace prostřednictvím IPCO standardu.

Pozvánka na seminář - Tokenizace v českém právu

Od konání kulatého stolu České národní banky v září minulého roku na téma Kryptoaktiva - tokenizace investičních nástrojů a budoucí úprava neinvestičních tokenů podle návrhu MiCA (o akci jsme napsali zde) uplynulo dlouhých šest měsíců. XIXOIO proto velmi uvítalo iniciativu a pozvánku předsedy sněmovního Podvýboru pro ICT, telekomunikace a digitální ekonomiku, který na půdě Poslanecké sněmovny uspořádal seminář na téma Tokenizace v českém právu. Pan předseda podvýboru Marek Novák přizval k diskusi na semináři poslance, zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, České národní banky a společnost XIXOIO jako účastníka trhu.

Seminář byl rozdělen do tří tematických bloků. V úvodním slovu předseda podvýboru konstatoval, že kryptografická technologie blockchainu a způsoby jejího využití na praktické úrovni jsou aktuální výzvou pro českou ekonomiku. Evidentní je snaha o větší míru digitalizace některých služeb či procesů. Připomněl, že Evropská unie dokončuje projednání regulatorního rámce pro poskytovatele služeb spojených s virtuálními aktivy. Tento rámec má nově stanovit jednotná pravidla pro dosud ne příliš jednotnou praxi členských států v přístupu k regulaci virtuálních aktiv.

V prvním bloku Technologie blockchain – potenciál, strategie, podpora českých projektů zástupce MPO připomněl vznik strategie European blockchain partnership v roce 2018, jejímž cílem je zamezit fragmentaci v přístupu k řešení služeb založených na DLT prostřednictvím úzké spolupráce mezi členskými státy. Na národní úrovni vznikla iniciativa Blockchain Republic. V jejím rámci spustila Elektrotechnická asociace ČR svůj systém nodů. Technologická agentura ČR již financovala některé projekty zaměřené na blockchain, kde MPO působilo jako aplikační garant. MPO usiluje o rozvoj ekosystému, mimo jiné má zájem připravit ve spolupráci s Ministerstvem financí regulatorní sandbox, na což byla také vyhrazena část prostředků z Národního plánu obnovy. Na závěr prezentace zástupce MPO zdůraznil využívání co-creation procesů při nalézání vhodných řešení a ve vztahu ke XIXOIO podporu pro zapojení inovativních projektů na diskusi o vznikající regulaci, do veřejných konzultací a do legislativního procesu obecně.

Ve druhém bloku Kryptoaktiva v regulatorním rámci EU a implikace na národní úrovni vystoupili zástupci MF a ČNB. Nejprve vedoucí oddělení platebních služeb a tržní infrastruktury MF připomněl na úrovni EU aktuálně projednávané právní předpisy vztahující se ke kryptoaktivům. Konkrétně se jedná o známý návrh nařízení o trzích s kryptoaktivy (MiCA), návrh nařízení o pilotním režimu pro tržní infrastrukturu vedenou na DLT (Pilot DLT), návrh nařízení o digitální provozní odolnosti finančních institucí (DORA) a AML balíček. Cílem těchto právních předpisů je mimo jiné umožnit fungování trhů s kryptoaktivy, tokenizaci některých typů tradičních finančních aktiv a širší využití DLT ve finančních službách.

Nejdále pokročilo projednání Pilotu DLT, který byl v EU již schválen na politické úrovni. Po dokončení překladů textu do všech úředních jazyků lze předpokládat publikaci nařízení v měsíci dubnu. Projednávání nařízení MiCA se nachází ve fázi trialogu (Rada, Evropský parlament a Komise) a lze předpokládat, že texty budou dokončeny v průběhu českého předsednictví v Radě EU (2. polovina 2022). Nařízení DORA a AML balíček dopadají na kryptoaktiva zprostředkovaně, také tady lze předpokládat vedení trialogu za českého předsednictví. Z hlediska implementace Pilot DLT bude důležitá změna definice finančního nástroje v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu a diskuse ohledně povahy investičního nástroje, tedy která virtuální aktiva budou spadat pod regulaci finančního trhu a na která se bude vztahovat regulace MiCA.

Následně ředitel odboru regulace finančního trhu III (ČNB) blíže představil účel a některé aspekty návrhu nařízení MiCA. Kromě pravidel pro poskytovatele služeb a vydavatele kryptoaktiv cílí na předcházení manipulace trhu s kryptoaktivy. MiCA rozděluje kryptoaktiva na e-money tokens (tokenizované elektronické peníze), asset-referenced tokens (tokeny udržující stabilní hodnotu navázáním na jakoukoli jinou hodnotu nebo právo nebo jejich kombinaci, včetně jedné nebo několika oficiálních měn, které jsou zákonnými platidly) a ostatní tokeny (nelze je definovat jako ARTs a EMTs ani nejsou investičními nástroji podle upravené definice v MiFID2). Pokud jde o licenční povinnost a dohled, toto se bude vztahovat na úschovu a správu kryptoaktiv jménem třetích stran, provozování obchodní platformy pro kryptoaktiva, směnu kryptoaktiv za peníze nebo za jiná kryptoaktiva, provádění pokynů týkajících se kryptoaktiv jménem třetích stran, uvádění kryptoaktiv na trh, přijímání a předávání pokynů jménem třetích stran a poradenství týkající se kryptoaktiv. Na národní úrovni bude v případě účastníků trhu nutné získat licenci a přizpůsobit podnikání novým pravidlům v MiCA. Pro ČNB je výzvou nová oblast dohledu na finančním trhu s nároky na porozumění DLT a otázkou zatím zůstává, jak implementovat požadavky nařízení TFR o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků. Identické povinnosti jako pro převody peněz budou stanoveny pro zprostředkované převody kryptoaktiv.

S další prezentací navázal ředitel odboru regulace finančního trhu II (ČNB) a zaměřil se na dopady DLT Pilotu, který se bude vztahovat na investiční tokeny. DLT Pilot má umožnit rozvoj sekundárních trhů pro „tokenizované“ investiční nástroje. Dále má podpořit zavádění DLT v obchodní a poobchodní oblasti a zejména umožnit účastníkům trhu a orgánům dohledu v EU načerpat zkušenosti s technologií DLT v tržních infrastrukturách a vypořádat se s riziky ohrožujícími ochranu investorů, integritu trhu a finanční stabilitu. Nařízení stanoví limity na provozovatele, kterými mohou být obchodníci s cennými papíry, organizátoři trhu (burzy), centrální depozitáři cenných papírů (s dodatečným povolením k DLT). Vstupenkou pro provozovatele (organizátor trhu) v rámci pilotního režimu je tedy licence pro obchodníka s cennými papíry. Na pilotní provoz bude uplatněna řada výjimek, např. výjimka z reportingu hlášení obchodu, která je poměrně nákladná. Vyhodnocení fungování pilotního režimu bude provedeno po 3 letech, kdy Komise na základě zprávy ESMA předloží Radě a Evropskému parlamentu zprávu o nákladech a přínosech spojených s prodloužením, pozměněním nebo ukončením pilotního režimu. Závěrem vystoupení poukázal prezentující na odbornou debatu, která se v ČR vede nad povahou tradičních cenných papírů a investičních cenných papírů a na stávající zákonné limity i východiska při vytvoření investičního tokenu, který je derivátem podkladového aktiva. Investiční token pak do budoucna má nepochybně podléhat regulaci finančního trhu.

Ve třetím bloku Poznatky a potřeby ve vztahu k trhu s virtuálními aktivy vystoupil předseda představenstva XIXOIO a.s., pan Richard Watzke. V rámci prezentace zdůraznil, že strategie XIXOIO v přístupu k virtuálním aktivům respektuje decentralizované prostředí, ale s uplatňováním prvků nezbytné kontroly. V tom je podstatný rozdíl od jiných hráčů působících na kryptotrhu. Ukazuje se, že obchodní společnosti mají o tokenizaci a tokeny zájem. Vlastní emisi tokenu musí ale nutně předcházet splnění řady podmínek, jako je předložení obchodního a finančního plánu, bílé knihy (tzv. white paper) a token musí mít vhodně nastavenou tokenomiku. Pouze token a projekt splňující všechny tyto podmínky může být nabízen na primárním trhu, například prostřednictvím obchodních poradců.

Další fází v cyklu je umožnění vstupu standardizovaného tokenu na burzu, kde budou umístěny tokeny v IPCO standardu, reprezentující projekt jako podkladové aktivum. Infrastruktura technologického řešení XIXOIO pro tokenizaci se skládá ze 14 aplikací, které jsou připravovány participativně, včetně např. možného zapojení státu či regulátora (např. v roli validátorů). Pro Blockchain Genesis byla zvolena technologie Hyperledger besu od IBM. Stejná technologie je využívána například v polském regulatorním sandboxu. Vlastnosti technologického řešení neustále zlepšujeme a připravili jsme také první projekt tokenizace chytrého elektroměru, který nakonec nebylo možné spustit s ohledem na externí vlivy a pravidla ochrany. Přestože nebyl token nabídnut trhu, mohli jsme zprovoznit infrastrukturu, aby si každý zájemce mohl za 1 Kč vyzkoušet, jak celý proces prakticky funguje.

Výsledný efekt byl, že se nám začaly hlásit firmy z trhu, které se chtějí propojit s digitálním světem. Byznysové prostředí je postižené válkou, zřejmě bude následovat období náročné restrukturalizace trhu a my máme za to, že silná vize v oblasti tokenizace může být alternativou v této náročné době. Závěrem Richard Watzke zdůraznil přesvědčení o tom, že technologie, kterou má XIXOIO k dispozici, může být využívána k regulaci trhu s kryptoaktivy. Kontrola permissioned blockchainu je zajištěna prostřednictvím validátorů, tedy je zřejmé, kdo technologii ovládá. Tento faktor je důležitým předpoklad pro důvěryhodnost celého řešení.

Poslední, diskusní část semináře, otevřel předseda podvýboru konstatováním, že regulace vždy stíhá inovaci a v případě kryptoaktiv je nutné pamatovat na ochranu investorů i spotřebitelů. Ohledně dotazu na pravidla do doby účinnosti nové regulace reagoval zástupce MF s tím, že v dohledné době bude nutné vyjasnit, která kryptoaktiva budou zahrnuta do tradičního světa investičních služeb. V tomto smyslu bude muset být přijata česká právní úprava. První legislativní návrhy lze očekávat na konci roku 2022. Další diskuse se týkala mimo jiné vzdělávání, úzkých míst při podnikání v krypto oblasti a odborných platforem, na kterých je vhodné spojovat se při vytváření digitálních a inovačních řešení.

Pan předseda závěrem konstatoval, že se bude těšit na spolupráci v oblasti regulace virtuálních aktiv, jelikož v tuto chvíli bylo téma otevřeno. Poděkoval za účast a aktivní participaci.

Ze semináře mimo jiné vyplynula pro dotčené subjekty na trhu jednoznačně nutnost bedlivého sledování brzké přípravy národního legislativního rámce pro virtuální aktiva a vedení aktivní diskuse o poznatcích a potřebách trhu. Každý účastník trhu si musí být vědom výhledově nové situace při zavedení dohledu nad virtuálními aktivy a uzpůsobit tomu svoji přípravu pro poskytování svých služeb, včetně zajištění příslušné licence.

Více informací o nových produktech souvisejících s připravovanou regulací kryptoaktiv se dozvíte na Komunitní síti XIXOUT.COM. Pokud jste uživatel Moje XIXOIO, stačí se jen přihlásit. Pokud ještě účet nemáte, využijte možnost registrace s ověřením identity.