Kryptoaktiva na klasickém finančním trhu — důležité aspekty a proč je dobré věnovat jim zvýšenou pozornost

JIŽ OD ROKU 2017 POZORUJEME, JAK KRYPTOAKTIVA NADÁLE POSILUJÍ V KONKURENCESCHOPNOSTI KLASICKÝM FINANČNÍM PRODUKTŮM, AKCIÍM, DLUHOPISŮM A DALŠÍM DERIVÁTŮM.

Vzestup účastníků na tomto specifickém trhu potvrzuje i kapitalizace, která představuje více než 300 mld. US dolarů. Každopádně oblast krypta a diskuze o něm postupně pokračuje a získává si jak zastánce, tak i odpůrce. I přestože debata mezi těmito dvěma tábory není ještě zcela vyřešena, v roce 2018 vidíme další postupný vývoj a vlnu nových účastníků na trhu, jako jsou např. všechny možné platformy pro zabezpečení a vydávání tokenů, stabelkoinů a daších.

Zajímavé je i to, že do dané oblasti se stále více zapojují finanční instituce, které se snaží spouštět kryptoassetové produkty a služby. A tak v tomto roce 2019 již lze prohlásit, že kryptoaktiva opravdu není možné ignorovat. Velmi podnětným aspektem je i fakt, že tokenizací aktiv, která jsou vydávána, obchodována a řízena na blockchainu, můžeme snížit náklady spojené s vydáváním, převodem a správou tradičních aktiv, jako jsou např. cenné papíry, komodity, dluhopisy atd. Toto vše samozřejměv regulačním rámci, který si to postupně vyžádá.

Kryptoassety tak mohou významně změnit oblast finančních služeb vznikající díky vzrůstající tendenci tokenizování rozličných faktorů v ekonomice. I přesto, že jsme stále v raném stadiu a je poměrnětěžké zcela detailně předpovědět, jak velký podíl bude v příštích 10 letech ztokenizované ekonomice náležet, pravděpodobně to bude jednou z nejvýznamnějších inovací, které zažijeme. Lépe definováno – již nyní zažíváme.

Produkty a služby kryptoassetových služeb se již nyní začínají výrazně vyvíjet a ekosystém globálních finančních služeb se začíná proměňovat ve prospěch tokenizované ekonomiky.

Celkově pozitivní přínos je i v tom, že tokenizace přispěje ke zvýšení likvidity, pravidel a zvýší transparentnost životního cyklu aktiv. A nejen díky tomu, mají kryptoassety velmi dobrý potenciál.

Avšak, aby tento potenciál mohl být realizován v plném rozsahu, je zapotřebí institucionalizace ve smyslu rozsáhlé účasti na kryptoassetovém trhu bank, makléřských dealerů, burz, poskytovatelůplateb a dalších subjektů v globálním ekosystému finančních služeb. Plnohodnotná institucionalizace je tak nezbytným dalším pozitivním krokem.

Vzrůstající význam a rozšíření kryptoaktiv přináší i řadu otevřených otázek, které je nutnořešit. Jednotlivým problematikám se více věnujeme v následujících odstavcích.

Soulad s regulačními povinnostmi: Objevila se řada předpisů, které se neustále vyvíjí. Zachování souladu se zákony a regulacemi, které se týkají řady finančních trestných činů, je velkou výzvou. Nyní se regulátoři primárně zaměřují na podniky pracující s kryptotechnologií.

Tokenizace sama o sobě, jako vytváření nativně digitálních tokenizovaných reprezentací tradičních (a vznikajících) aktiv, která jsou vydávána, obchodována a řízena na blokové bázi, může podstatněsnížit režijní náklady spojené s vydáváním, převodem a správou tradičních aktiv, jako jsou cenné papíry, majetku a nemovitosti. Kryptoassety, které jsou tokenizovanými verzemi těchto tradičních aktiv, by také mohly dobře zapadnout do existujících regulačních rámců, což může zmírnit určitou regulační nejistotu kolem novějších kryptoassetů. Navíc – tokenizace tradičních aktiv by také mohla pomoci zvýšit likviditu, kodifikovat pravidla a předpisy a zvýšit transparentnost v průběhu celéhoživotního cyklu aktiv.

Správa a řízení rozštěpených kryptoměn: Než si řekneme co to znamená „rozštěpení” kryptoměny, je dobré vědět, že tato ekonomická oblast nabízí dva typy produktů a služeb – za prvé kryptoassety nebo tokeny, a za druhé infrastrukturu, která umožňuje vydávání (např. i výměnu a úschovu) a užitek (např., sklad hodnoty, vlastnictví a práv) těchto tokenů. Generování tokenu je relativně snadné a další tokeny se logicky v rámci ekosystému budou i nadále rozšiřovat. To však neznamená, že každý token může být důvěryhodný, aby vyhověl potřebám trhu. Tzv. „trustware“ (důvěryhodnost) bude pro tuto ekonomiku obzvláště důležitou součástí.

A nyní již slíbené „rozštěpení” kryptoměny. Toto nastává v situaci, kdy se objeví skupina uživatelů, která chce změnit pravidla existující kryptoměny a nezíská pro svůj návrh většinovou shodu a přesto se rozhodne svá pravidla aplikovat. Vznikne nová kryptoměna, která má s původní kryptoměnou společnou historii uloženou v jedné bločence (blockchain), která se začne lišit v okamžiku rozštěpení, kdy vzniknou dvě různé bločenky. Zní vám to trochu nepřehledně…? Pojďme si tedy definovat, jaké stěžejní otázky je důležité si klást.

Na tyto otázky by si měli umět správně odpovědět nejen potencionální investoři, ale především vydavatelé tokenů, kteří se musí umět orientovat v přizpůsobení produktů pro poptávky ekonomického trhu.

  • Jaký problém efektivně řeší tento kryptoasset? Proč je výhodnější variantou?
  • Splňuje daný token a produkt, který je s ním spojen, potřebu trhu? Existuje zde přirozená a dostatečně stabilní poptávka?
  • Je toto řešení lepší než stávající technologie, aktiva, finanční produkty nebo služby?
  • Vytváří tento produkt skutečně přesvědčivou uživatelskou zkušenost?
  • Jaké jsou procesy a ovládací prvky pro tokenitu, přenositelnost a vykupitelnost?

Zabezpečení kryptoassetů: Významná síla mnoha kryptoassetů bude i nadále definována jejich výraznou schopností snížení neefektivností, které v současné době existují v rámci globálního trhu. Nicméně, na každém finančním trhu upřednostňujeme dobré zabezpečení a není tomu jinak ani zde. Vzhledem k potenciálně vysoké hodnotě kryptoassetů a k tomu i nativně digitální povaze, jsou kryptografické podniky a jejich zákazníci hlavními cíli pro kybernetické zločince.

Jaký vývoj tedy můžeme v rámci zabezpečení kryptoassetů pozorovat…? Na tradičních ekonomických trzích existují dobře známé nástroje, jako jsou například indexy. Tyto indexy se používají jako měřítka pro produkty uvedené na burze, což umožňuje investorovi snadno obchodovat s celým sektorem a spravovat složitá portfolia jednou jednoduchou investicí. Až do nedávné doby, byly indexy pro kryptografický trh neznámé, nicméně dnes již tomu je jinak. Mluvíme zde například o plněautomatizovaném indexu složeném ze sofistikovaného algoritmu. Použití tohoto indexu umožňuje obchodníkům snížit volatilitu a rizika pro svá portfolia, navíc i náklady a úsilí při správě portfolia.

Finanční účetnictví a výkaznictví: Kryptoassety zpochybňují tradiční mantinely účetníctví, jak je doposud běžně známe. Účtování těchto aktiv je nadále se rozvíjející oblastí, neboť každé aktivum musí být vyhodnoceno na základě jeho specifických charakteristik. Například, se vzrůstajícím zájem o kryptoassety se rozrůstá i počet zprostředkovatelů, kteří umožňují nákup, prodej a úschovu těchto aktiv. V některých případech mohou tyto podniky představovat přímé vlastnictví kryptografického vlastnictví ve vazbě protistranou. V jiných situacích mohou jednoduše zastupovat smluvní právo, které by mohlo být finanční smlouvou (tj. pohledávka z úvěru vázaná na hodnotu krypto). Podobné se vztahuje i na derivátové kontrakty jako forwardy, futures a investice do fondů, které by měly své zájmy v daných krypto nástrojích.

Daňové důsledky: Situace s daňovými důsledky je problematická zejména v USA. Informace týkající se daňového zacházení v rámci kryptografie jsou aktuálně ne zcela kompletní. Je zde však reálnýpředpoklad, že společnosti mohou čelit značným daňovým povinnostem, které vzniknou při prodeji nebo výměně ve službách spojených s kryptoměnou, a ponesou daňové zatížení ve vztahu ke svému obchodování. Tato oblast se aktuálně vyvíjí a měla by být v určitém ohledu soudružná s oblastí klasického daňového zatížení.

Společnosti by měly být informovány o tom, že mohou podléhat povinnostem srážkové daně z plateb poskytovatelům služeb, i přestože jsou transakce prováděny v prostředí kryptoassetů. Obecně platí,že tyto požadavky na podávání zpráv a srážky daně vyžadují, aby společnosti požádaly o daňové identifikační číslo nebo číslo sociálního zabezpečení zákazníků, poskytovatelů služeb a dalších příjemců. Povaha kryptoassetů však představuje nový rámec, který zatím nemá klasicky vymezené regulace. Tudíž by primární úlohou daňových poradců měla být pomoc společnostem při zjednodušení a automatizaci daňových výkazů a nastavení postupů při dodržování předpisů. To vše s cílem zamezení narušení trhu těmito specifickými požadavky. Tím se i sníží zátěž jednotlivců a organizací tak, aby daňoví poplatníci mohli s kryptoaktivy volně obchodovat.

KYC a kryptoassety – klíčové výzvy, kterým čelí institucionalizace této oblasti.

Majitelé kryptoaktiv nejsou identifikováni podle jmen nebo čísel účtů, ale podle kryptografických adres, které mohou být kdykoli a v podstatě kýmkoliv vytvořeny. To představuje jedinečnou výzvu pro programy KYC. Hlavní poskytovatelé kryptoassetů aktivně usilují o posílení svých AML programů, včetně monitorování KYC a transakcí – a pokud ne, mělo by tomu tak být.

To zahrnuje i vyžadování informací o očekávaných transakcích a zúčastněných protistranách, dále případně zvýšenou hloubkovou kontrolu pro vysoce rizikové zákazníky. Systémy monitorování transakcí by neměly být omezeny pouze na monitorování fiat* transakcí kryptoassetových zákazníků, ale měly by být navrženy tak, aby řešily i možná specifická rizika spojená s aktivy v rámci těchto transakcí.

—–

* Fiat peníze jsou měna bez vnitřní hodnoty, která byla založena jako peníze. Fiat peníze nemají užitnou hodnotu – jejich hodnota existuje pouze proto, že vláda danou hodnotu udržuje a nebo proto, že strany podílející se na výměně těchto peněz, si její hodnotu vzájemně odsouhlasily.