Tokenizace rozšiřuje možnosti využití chytrých kontraktů.

Papírová smlouva nemusí být vždy jednoznačná, k jejímu výkladu je často třeba využít soudního systému. U papírové smlouvy lze pochybovat o pravosti podpisů, ale i o tom, zda nebyla po svém podpisu modifikována. Závazek vyplývající z papírové smlouvy může být rovněž obtížné vymoci, pokud některá ze smluvních stran nechce spolupracovat. Chytré kontrakty jsou evolucí ve světě práva, jsou moderní alternativou k papírovým smlouvám a centralizovanému právnímu systému. Chytré kontrakty odstraňují problémy papírových smluv, nicméně přinášejí problémy jiného druhu, které vyplývají z toho, že současný svět není zatím připraven na smluvní svobodu poskytovanou chytrými kontrakty.

Položme si otázku, jak vypadá v současné době obvyklý chytrý kontrakt. Jako první nás nejspíše napadne distribuce tokenu v rámci procesu zvaného Initial coin offering (ICO). Dalším příkladem může být úschova finančních prostředků, jednotek nějaké kryptoměny, obdoba multisig transakcí známých z Bitcoinu. Atomic Swap umožňuje decentralizovaně směnit jednotky jedné kryptoměny za jiné. Nesmíme zapomenout na hazardní hry, ve kterých lze sázet a vyhrávat jednotky kryptoměny. Co mají všechno tyto chytré kontrakty společného? Předmětem smlouvy uzavřené pomocí chytrého kontraktu jsou jednotky kryptoměny, nikoliv objekty reálného světa. Vlastnictví jednotek kryptoměny se prokazuje čistě kryptograficky, takže je jednoznačné a neodebratelné bez vůle vlastníka. Vlastnictví objektů reálného světa bývá často sporné a lze ho odebrat násilím.

Chytré kontrakty se omezují na vlastnictví jednotek kryptoměny, což je velmi úzký segment právního trhu. Šlo by rozšířit jejich působnost i na objekty reálného světa? Odpovědí je tokenizace. V rámci tokenizace je vlastnictví objektu reálného světa svázáno se svojí čistě digitální podobou ve formě tokenu (Ethereum) či barevné mince (Bitcoin). Změna vlastnictví tokenu či barevné mince se rovná změně vlastnictví předmětu v reálném světě. Myšlenka tokenizace vlastnického práva k objektům reálného světa je výzvou pro centralizované právní systémy všech zemí na světě. V současné době by vlastnictví objektu reálného světa na základě vlastnictví tokenu bylo velmi těžko vymahatelné.

Vlastnické právo lze v současné době tokenizovat velmi obtížně, nicméně existují i jiné druhy majetkových práv, které by pro tokenizaci mohly být vhodné. V současné době je běžné vydávat v digitální podobě poukázky na odběr zboží či služeb. Čistě digitálně lze uzavírat i jiné typy smluv, například o půjčce. Tyto druhy závazku jsou vymahatelné centralizovanou soudní mocí a navíc jsou snadno tokenizovatelné.

Od smlouvy o půjčce je jen krok k možnosti investice do reálné firmy, které se zaváže investorům vyplácet podíl na zisku či tržbách. Tento typ smluv je pravděpodobně vrcholem toho, co lze v současném legislativním prostředí tokenizovat tak, aby to bylo právně vymahatelné. Nazvěme tento typ smluv jako tokenizaci firem.

V oblasti tokenizace firem existují ve světě již první vlaštovky, které se pokoušejí propojit firmy žádající finance s potenciálními investory. Měl jsem možnost seznámit se s různými přístupy v této oblasti, dle mého názoru nejvíce komplexním produktem pro tokenizaci firem je metodika Initial Public Coin Offering (IPCO), kterou jsme vytvořili v české společnosti XIXOIO. Metodika IPCO klade velký důraz na ochranu investorů. Tokenizovaná firma musí prokázat zkušenosti s podnikatelskou činností a zázemí nutné pro hospodárné využití finančních prostředků získaných v rámci procesu ICO. Uvolňování prostředků vybraných od investorů je vázáno na plnění dílčích cílů zvaných milestone.

Osobně jsem zastáncem svobodného světa založeného na čistě dobrovolných obchodních transakcích. Tokenizace reálného světa a smlouvy uzavírané formou chytrých kontraktů jsou jedním z možných způsobů dosažení tohoto ideálu. Naše společnost XIXOIO se svojí metodikou IPCO dělá první krok na této dlouhé cestě, což je důvod proč se tohoto projektu účastním.

Nadchla Vás myšlenka tokenizace a máte zkušeností s programováním chytrých kontraktů? I Vy můžete pomocí k šíření této myšlenky spoluprací s firmou XIXOIO.

 

© Jan Lánský