Decentralizované BankID a moderní správa hodnot na Blockchainu Genesis

23. 10. 2021

Význam blockchainu v technologiích je mnohými odborníky přirovnáván k vynálezu kola. Podobná inovace přichází do společnosti jednou za 70 až 100 let, přičemž ji ovlivní na minimálně stejnou dobu (viz. např. Moorův zákon). Podstatné je, že se tak děje zrovna v době, kdy to naše společnost potřebuje nejvíce. V době, kdy jasně deklarovaná vize související s transformací toho, jak fungujeme může být základem nové a moderní budoucnosti jak naší země, tak i dalších moderně uvažujících států.

Decentralizované BankID a moderní správa hodnot na Blockchainu Genesis Bankovní identita. Tab. Banky nabízející BankID (levý dolní roh obrázku), dostupné na www.bankid.cz

Dříve však než bylo kolo skutečně vyrobeno, muselo být vymyšleno. Proto výzkum je prvotním základem veškerého konání v XIXOIO. Mnoho let financujeme výzkum, abychom mohli pokračovat vývojem a na jeho základech realizovali moduly, které jsme již před 4 lety představili v našich prvních prezentacích. Výzkum, vývoj a výroba musí být v souladu s demografií a ta, aby to nebylo tak jednoduché, v těsné spolupráci se třemi základními řídícími liniemi.

První linie je legislativně – regulatorní. Druhou linií je investičně – byznysová. Třetí linie je operativně – produktová. Všechny pak protíná trend a společenská nálada včetně demografických zvyklostí všech, kteří se na současné ekonomice přímo podílí. Patří sem firmy, banky, regulátoři, auditoři, právníci, poradci, stát a samozřejmě uživatelé systémů. Uživatel je tak dnes již běžné synonymum definující klienty i zákazníky, kteří se spolupodílí na ekonomických procesech v zemi.

Protože moderní ekonomika je založena na digitálních procesech, zvykli jsme si, že je využíváme prakticky denně a to on-line. Je to jednoduché, rychlé a jednoduše kontrolovatelné. Tyto procesy jsou však vedené ve formátu pouhé informace. Znamená to, že skutečné hodnoty jsou ještě stále „skryté“ na pozadí. Hovoříme zde o platbách, transakcích a smlouvách (kontraktech), zkrátka o všech důležitých náležitostech přímo ovlivňujících naše jednání vázané ke konkrétní směně.

V tradiční ekonomice je tato směna vázána k papíru. V digitální ekonomice je vázána k digitálnímu klíči. Tomuto klíči se říká token a prostředí ve kterém se pohybuje tokenomika. Aby tokenomika fungovala transparentně, nesmazatelně, nefalzifikovatelně a decentralizovaně (data byla ukládána bezpečně tak, aby je spravovala více než jedna centrální autorita, byla vykryta rizika a transakce validovalo významné množství autorit s vysokou reputací), musí být ukládána na blockchain. Z uživatelů, tedy výrobců/ poskytovatelů služeb a konzumentů se stávají Prosumeři.

Decentralizované BankID a moderní správa hodnot na Blockchainu Genesis Česká pozice. Bohatství v digitálním věku dozná obrovských změn. www.ceskapozice.lidovky.cz

Aby prosumeři mohli v reálném čase získávat důležité informace o hospodaření, spolupodílet se na rozvoji nových digitálních systémů a aktivně spolupracovat na jejich provozování, musí být pro ně připraveny vstupní podmínky s nativním prostředím (linie – legislativně regulatorní, investičně byznysová a operativně produktová). Prostředí, konkrétně vstup do tokenomiky, pak musí být motivačně vyvážen pro všechny spolupracující subjekty tak, aby měly zájem do nového prostředí přesunout své hodnoty. Jakmile tedy takové prostřední vznikne, vytvoří se nová pracovní místa, která přímo vydefinují nové okruhy odborností čímž vzniká potenciál růstu pro moderní a transparentní digitální národní tokenomiku.

Vzniká nový trh pracovních příležitostí

Jelikož je tokenomika provozována na blockchainech, má obrovské výhody spojené s potenciálem, který není limitován teritoriálně. Současně zde odpadají další limity, mezi které patří například znalost cizích jazyků. V digitálním prostředí, kde jsou přítomny automatické překladače, boti i umělá inteligence, tak vznikají nová pracovní místa i pro ty prosumery, kteří těmito znalostmi nedisponují. Automatizace jazykových softwarů ve spolupráci s chatem, virtuálním prostorem či komunikačními moduly tyto dva formáty spojujícími, tak přináší velké příležitosti mnoha lidem s různým stupněm vzdělání.

Proto, aby takový trh vznikl, muselo XIXOIO investovat nezměrné množství času a úsilí, jež vložilo do výzkumu. Výzkum byl zahájen již v roce 2015 i přestože faktická legislativní rovina byznysové struktury XIXOIO deklarovaná holdingem a akciovými společnostmi byla fyzicky založena až v roce 2017. Financovat výzkum znamená činit chyby. Chyby, přestože jsou součástí procesu, jsou v takto širokospektrálním výzkumu velmi drahé. Současně jsou v méně vzdělané společnosti chápány jako něco negativního i přestože bez nich k pozitivnímu růstu lze dojít skutečně jen těžko. Vždy je růst přímo spojen s jistým stupněm utrpení a rizik, jež je charakterizováno negativními konsekvencemi. Negativní a pozitivní však odjakživa vytváří neutralitu.

Právě neutralita je průsečíkem, který trpělivě během těchto posledních šesti let v XIXOIO sledujeme. Teprve nyní však dozrál čas na to, aby bylo možné výsledky našeho výzkumu aplikovaného v praxi představit tradičním autoritám a trhu. Bylo nutné, abychom měli jasně definovány principy, na základě kterých ekosystém XIXOIO funguje. Museli jsme pochopit rozdíl mezi emisí tokenů (tokenizací) a jejich uvedením na trh (IPCO = IPO + ICO). Současně také rozdíl mezi firmou, projektem firmy a lidmi, kteří je reprezentují. Museli jsme definovat tokenizaci, IPCO platformu, IPCO Standard sekuritních digitálních tokenů, decentralizovanou identitu BlockID, Komunikační modul, obchodní aplikaci a designovat také vlastní Blockchain Genesis, protože výzkum jednoznačně odhalil bezpečnostní i byznysová rizika související s přímým využitím veřejných blockchainů. U všech modulů a produktů jsme museli registrovat mezinárodní ochranné známky a poté prioritizovat jejich další vývoj.

Současně bylo nutné tokenizaci projektů firem, jež prochází IPCO procesem proto, aby získaly tokeny standardu IPCO, jasně, zřetelně a důsledně oddělit od běžných kryptoměn a kryptoaktiv, kterým regulatorní i bezpečnostní IPCO standardy zcela chybí.

Aktivně jsme závěry našich výzkumů komunikovali s veřejností i dotčenými autoritami, jakými je například Česká národní banka. Formou Kvalifikovaných dotazů jsme transparentně sdělovali vše, k čemu jsme dospěli a poctivě tyto tradiční hráče žádali o součinnost související s vyjádřením, zdali to, co činíme je v souladu s pravidly, která musíme dodržovat. Teprve až poté, kdy jsme získali na své dotazy reakci, jsme z výzkumného prostředí postoupili do prostředí vývojového a exekutivního.

Vývoj odstartoval několik exekutivních formátů najednou. Obchodní aplikaci, jež umí konvertovat digitální token výměnou za FIAT měny s transparentním odměňováním obchodníků proto, aby bylo možné vytvářet nová pracovní místa na moderních trendových trzích pro všechny prosumery, a to bez rozdílu vzdělání. Blockchain Genesis, jehož základem je protokol Proof Of Authority, jež udržují v konsensu tradiční autority validující transakce díky svému ratingu a reputaci. A nyní, v konečné fázi své první vývojové epochy také BlockID, jež je připraveno spolupracovat s těmi, kteří se inovacemi zabývají v tradičním byznysovém světě.

Bank ID + BlockID = moderní blockchain identita

Bitcoin, Ethereum, veškeré lajtkojny a další všemožné kryptoměny můžeme vnímat jako otravný hmyz. Nicméně v momentě, kdy už je ho tolik, že je velmi komplikované se jej zbavit běžnou plácačkou na mouchy, můžeme zjistit, že nám signalizuje trend. Trend is your friend. Jít proti trendu je podobné jako se snažit projít zdí. Moudré je tedy vytvořit pravidla, na základě kterých vznikne prostředí, jehož růstem poroste také trh, jež vytváří.

Decentralizované BankID a moderní správa hodnot na Blockchainu Genesis Bankovní idenita. BlockID a Prosumer (Producer/ Consumer), původní diagram na www.bankid.cz

Jednou z variant je tento trend doplnit bezpečným prostředím, ve kterém využijeme technologie a trh, přičemž na něj přivedeme kapitál ve formátu tradičních projektů firem, financí a uživatelů (prosumer trh). Pokud dokážeme toto prostředí zásadně odlišit od obyčejných, nekontrolovatelných a nekontrolovaných kryptoměn, využijeme vše, co nám tyto kojny nesou. Současně tato poznání doplníme o bezpečnost, jež je pro běžnou populaci standardních smrtelníků důležitá. Pro tento účel slouží IPCO platforma.

Abychom však mohli v IPCO platformě efektivně, transparentně a zároveň bezpečně fungovat, hodí se nám decentralizovaná blockchain identita, která je propojena bezpečnostními principy s tradičními hráči. Tradiční hráči, jakou jsou například významné firmy, banky či stát, reprezentují v moderní decentralizované blockchain identitě pravidla, reputaci i bezpečí. Toto vše dohromady je definováno ratingem konkrétního BlockID, podle kterého okamžitě zjistíme, jak silnou reputaci tato identita má a současně jak bezpečná skutečně je. Čím více důvěryhodných rating providerů se ke konkrétnímu BlockID připojuje, tím vyšší reputaci a rating toto BlockID má.

Decentralizované BankID a moderní správa hodnot na Blockchainu Genesis Bankovní identita. Jaké informace získáte. Dostupné z www.bankid.cz

BlockID je základní vstupenkou na IPCO platformu jejíž motivací je získat tokeny IPCO Standardu. Pokud firma či její projekt vlastní sekuritní tokeny standardu IPCO, má tak otevřené dveře do prostředí, ve kterém uživatelům (prosumerům) jasně deklaruje, že plní podmínky nutné pro jejich vydání. Jednoznačně, transparentně a důvěryhodně se tak firma a její projekty prezentují v nedůvěryhodném prostředí blockchainů, do kterých tak přirozeně vnáší regulatorní základy, bezpečnostní standardy a reputaci platnou a uznávanou v tradičním světě. BlockID vlastní jak fyzické osoby, tak osoby právnické. Platnost certifikátů, jež reprezentuje „dobu validace“ jednotlivých služeb, například BankID, je omezena podobně, jako platnost dokladů, mezi které patří například občanka nebo pas.

Vzniká tak přímá interakce konkrétního BlockID s poskytovatelem dalších identit. Mezi nimi mohou, podobně jako BankID, jež je omezeno lokálně, být identity národní, mezinárodní, privátní, společenské, podílové, spolkové, komunitní či firemní nebo jiné občanské. Soubor těchto identit a jejich provázanost tak deklaruje ve veřejném prostoru decentralizovaných blockchainů práva, na základě kterých je možné získávat přístup k aplikacím různých prosumerů, a to kdekoliv po celém světě, kde je BlockID akceptováno.

Decentralizované BankID a moderní správa hodnot na Blockchainu Genesis Decentralizované BankID umožňuje Prosumerům využívat bezpečnou identifikaci na Blockchainu Genesis

BlockID patří mezi základní stavební kameny ekosystému, který je nutné vytvořit proto, aby tradiční hráči mohli poskytovat svou reputaci ve formátu moderních produktů a služeb na rostoucích trzích kryptoaktiv novým prosumerům. Takto dochází k harmonické symbióze vyvážené nabídky a poptávky, přičemž se automaticky vytváří prostředí, jež všem prosumerům jasně vymezuje kategorii, ve které se na blockchainech odehrává vše podle pravidel.

XIXOIO je Blockchain Bankovní Ekosystém, který tradičním hráčům umožňuje využívat decentralizovanou identitu BlockID a s ní související další služby přímo korespondující s moderními trendy a kryptotechnologickými zvyklostmi. Blockchain Genesis XIXOIO vystavělo tak, že jeho vývoj komunikovalo prostřednictvím Kvalifikovaného dotazu s Českou národní bankou. Poté, co XIXOIO obdrželo souhlasná stanoviska, zrealizovalo jeho výstavbu a ve formátu otevřeného kódu předalo veřejnosti k užívání. Takto je zaručeno, že růst Blockchainu Genesis bude ovlivňován pouze v souladu se všemi principy komunity, přičemž jsou zde přímo definována pravidla, na základě kterých dochází k autoregulaci tradičními autoritami.

Decentralizované BankID a moderní správa hodnot na Blockchainu Genesis Blockchain Bankovní Ekosystém. Dostupné z www.xixoio.com

K využívání BankID se hlásí stále více firem. Nicméně důležitou motivací pro tyto subjekty je přístup k moderním trhům, na které momentálně přístup nemají. Blockchain Genesis od XIXOIO je decentralizované uložiště, které má funkcionalitu shodnou s veřejnými blockchainy typu Ethereum a současně využívá progresivní architekturu vyvíjenou pro tradiční hráče Hyperledger Besu od IBM. Tímto regulatorně byznysovým koktejlem tak míchá nápoj, jehož barva i chuť je neodolatelným poutačem pro každou moderní firmu, která již dnes chápe, že obchodování, ukládání, deklarace práv a hodnot na blockchainech jsou jasným trendem ne nepodobným tomu, jakým byl internet před dvaceti lety.

Tato mimořádná příležitost má jasné kontury, jež sahají dnes již historicky, právě až do roku 2015, kdy XIXOIO spustilo svou první výzkumnou linii. Na jejích základech během let vytvořilo fundament moderní infrastruktury, která má počátky v obchodní aplikaci. Tato aplikace je unikátní tím, že ukládá smartcontracty uzavřené mezi XIXOIO a uživateli na Blockchain Genesis, jehož transakce jsou validovány tradičními autoritami, které za validaci získávají poplatky tak, jak je v tradičním světě běžné. Smartcontracty jsou reprezentovány Tokenem XIX, který je klíčem k podílům na zisku celého Blockchain Bankovního Ekosystému XIXOIO. Motivace jsou zcela vyváženy, což je mimořádný jev, který není rozhodně běžný.

Jak jsme si řekli na začátku, k podobné systémové anomálii dochází jednou za 70 až 100 let. Přestože internet a změna související s jeho přínosem byla pro fungování světa zásadní, je blockchain a přenos důvěry v podobě tradičních hodnot do jeho sítí zcela zásadnější. Přesto a možná právě proto je však nutné dodržet jisté znalostní principy, které přímo navazují na demografii, tedy na to co současný svět skutečně zná a co používá. Proto bylo jako první nutné vytvořit obchodní aplikaci, aby v ní mohli být registrováni prosumeři a díky kapitálu, jež smění za Token XIX, vývoj systému sledovali. Díky sledování se přirozeně učí systém využívat a nacházejí tak zde uplatnění, které přechází v kompetenci a příslib zaměstnání.

V inovativním prostředí tak vznikají nové pracovní příležitosti, které nejsou omezeny teritoriálně, zdravotně, jazykově ani přespříliš vzdělanostně. Obchodní aplikace současně nese tradičním firmám jasná čísla, na základě kterých jednoduše pochopí, za jak dlouho získají na své projekty peníze a kolik uživatelů (prosumerů), jim s tímto kapitálem vstoupí do jejich obchodních aplikací.

Proto vytvořit podobnou aplikaci, přestože se může laicky zdát příliš jednoduchá, bylo mimořádně náročné, protože ji bylo nutné vytvořit v souladu s liniemi, jež jsme si představili na začátku tohoto článku.

Pro pořádek si linie připomeňme

První linie je legislativně – regulatorní. Druhou linií je investičně – byznysová. Třetí linie je operativně – produktová. Všechny musí protnout trend v čase a společenská nálada včetně demografických zvyklostí všech, kteří se na současné tradiční ekonomice přímo podílí. Patří sem firmy, banky, regulátoři, auditoři, právníci, poradci, stát a samozřejmě uživatelé systémů (prosumeři). Tito všichni byli během posledních 6 let osloveni tak, aby XIXOIO přesně vědělo, pro koho nový ekosystém vytváří a kdy je vhodné spustit celonárodní kampaň, jež informaci o faktickém stavu vývoje přinese svému národu.

Decentralizované BankID a moderní správa hodnot na Blockchainu Genesis Bankovní identita. Firmy, které BankID již využívají. Dostupné z www.bankid.cz

Celospolečenská atmosféra ve společnosti je díky enormnímu množství změn, jež způsobují pád či přímá omezení dříve stabilních tradičních firem, zřejmě, připravena ke skokové proměně. Každá proměna však ze své podstaty v sobě nese jisté stupně růstu (viz. kniha Miroslava Bárty, Sedm zákonů). Jinými slovy, tam kde něco starého padá, současně něco nového roste. XIXOIO tento růst definovalo již v roce 2015 a zahájilo tak výzkum. Blockchain a výhody s ním spojené jsou dnes v komunitách, které se zabývají DeFi (Decentralizované Finance), něčím zcela přirozeným.

Nicméně v tradičním světě to byla ještě donedávna velká neznámá. Přesto, tradiční svět tak jak jej známe je to, co nám dovoluje žít životy tak, jak jsme je zvyklí žít po mnoho let. Jen díky bankám, regulátorům, tradičním firmám, institucím i státu jsou naše běžné starosti a radosti tam, kde jsme zvyklí je po mnoho let skutečně mít. Pokud bychom skokově toto změnili, pro mnoho lidí by se život mohl stát velkým utrpením. Změna, ať už je jakákoliv, pokud je celospolečenská či celonárodní, musí být prováděna i řízena citlivě, postupně a v souladu s funkční demografií.

Budování komunit na Blockchainu Genesis využívá funkčních motivací a přináší svému národu ve spolupráci s tradičními autoritami řešení s názvem Blockchain Bankovní Ekosystém XIXOIO. Touto pozvolnou, nenásilnou, a přesto růstovou korekcí související se změnou systému tak vzniká alternativa, která podtrhuje celosvětový trend na nějž, mimo-jiné, reaguje i Evropská komise svou regulací kryptoaktiv s názvem MiCA (Markets in Crypto Assets regulation). Jelikož všechny signály na tradičních trzích predikují změnu již dlouhodobě, připravilo XIXOIO pro svou zemi celonárodní kampaň se sdělením, které cílí na potenciální prosumery, tradiční firmy, autority i stát.

Decentralizované BankID a moderní správa hodnot na Blockchainu Genesis Celonárodní kampaň odkazuje na férovost technologií a jejich perspektivu spojenou s naší budoucností

Záměrem je propojit společné zájmy a aktivity tak, aby alternativní finanční ekosystém na Blockchainu Genesis dále rostl již ve spolupráci s tradičním světem. Proto celonárodní kampaň cílí na emoce související s důvěrou v technologie a výhody, jež s vývojem nového ekosystému náš národ získává. Komunikace kampaně vychází jakoby z budoucnosti a odkazuje na správná rozhodnutí, jež jsme jako národ učinili právě v roce 2021. Kampaň byla připravována s renomovanými agenturami, které první výzkumy realizovaly již na jaře roku 2020. Současně s přípravou kampaně XIXOIO rozvíjelo všechny tři linie tak, aby odpovídaly sdělení, které je v kampani komunikováno veřejnosti. My v XIXOIO věříme, že ve spolupráci s tradičním světem neseme svému národu mimořádnou přidanou hodnotu v době, kdy to nejvíce potřebuje.

Více o bezpečnosti IPCO Platformy a XIXOIO Blockchain Bankovního Ekosystému se dočtete v článku IPCO standard předchází podvodným investičním praktikám.